Algemene voorwaarden

I ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zyon (de “Verkoper”), op alle overeenkomsten gesloten tussen de Verkoper en een klant (de “Koper”) alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten.
 2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden geacht een aanvulling te vormen op deze algemene voorwaarden. Voor zover de afwijkende bepalingen niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, hebben de afwijkende bepalingen de voorkeur boven de algemene voorwaarden.

II AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

 1. Alle gemaakte aanbiedingen binden de verkoper niet, tenzij deze een termijn zou vermelden. Indien een vrijblijvend aanbod door de koper wordt aanvaard, kan de verkoper het aangeboden goed binnen twee werkdagen na ontvangst van de desbetreffende offerte herroepen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door de verkoper op een wijze dat eigen is aan de branche.
 3. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.
 4. Na het verstrijken van de gestelde termijn van de aanbieding, zonder dat de koper de aanbieding binnen deze termijn heeft aanvaard, kan de koper na het verstrijken van deze termijn geen aanspraak meer maken op de aanbieding.

III PRIJZEN

 1. De prijzen worden in het algemeen bepaald bij de aanvaarding van de bestelling.
 2. De prijzen zijn ex works (EXW) van de verkoper.
 3. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitaire controle, kosten van laden en lossen, verpakking, transport, verzekering en eventuele andere kosten.
 4. De prijzen zijn in euro’s, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.
 5. Van al het bovenstaande kan in onderling overleg en na schriftelijke afspraken van beide partijen worden afgeweken.

IV LEVERING EN LEVERTIJD

 1. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en kunnen in geen geval worden beschouwd als zijnde van wezenlijk belang, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou kunnen lijden als gevolg van vertragingen na de opgegeven levertijd.
 2. Indien de verkoper niet in staat zou zijn om (een deel van) een bestelling uit te voeren, zal hij de koper zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de verkoper niet in staat is de bestelde hoeveelheid te leveren, mag hij een kleinere hoeveelheid leveren of de levering uit te stellen en/of in onderling overleg met koper andere producten van gelijke of gelijkwaardige waarde te leveren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt als plaats van levering de magazijn- of verwerkingsruimte van verkoper of een andere door de verkoper aangewezen plaats beschouwd.
 4. Levering is slechts en enkel gratis indien en voor zover dit door de verkoper is overeengekomen en in de bestelbevestiging vermeldt staat.
 5. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald voor eerdere leveringen.
 6. Indien de koper de producten niet op de overeengekomen tijd en plaats in ontvangst heeft genomen, is koper in verzuim en aansprakelijk voor eventueel door opslag geleden kwaliteitsverlies. De bestelde producten staan tijdens de opslag ter beschikking van de koper en worden voor zijn/haar rekening en risico opgeslagen.
 7. Indien echter na een beperkte opslagtermijn (die gezien de aard van het product als redelijk kan worden beschouwd) de koper de producten niet heeft afgenomen en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten, dit naar het oordeel van verkoper, vereist om de schade te beperken, is verkoper gerechtigd de producten in kwestie aan een derde te verkopen.
 8. Niet-nakoming door de Koper ontlast de koper niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige prijs.
 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet leveren van de goederen.

  V OVERMACHT

 1. In geval van overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden of de levering tijdelijk op te schorten.
 2. Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: omstandigheden zoals storing van de openbare orde, oorlog, stakingen (ook bij verkoper), natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals wegblokkades, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of dergelijke.

VI KWALITEIT EN GEZONDHEID

 1. De te leveren producten moeten voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de desbetreffende producten voor de bloemenkwekerij
 2. Aangeboden kwaliteit

VII VERPAKKINGEN

 1. De producten worden verpakt op gebruikelijke wijze in de bloemen- en plantengroothandel, in een door verkoper te bepalen vorm en met inachtneming van goed zakelijk gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Niet-herbruikbare verpakkingen worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
 3. Herbruikbare verpakkingen en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens e.d.), die eigendom blijven van de verkoper, worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen aan de verkoper te worden geretourneerd. De kosten van de retourzending worden afzonderlijk aan de koper in rekening gebracht. Indien het materiaal binnen dertig dagen na factuurdatum in goede staat wordt geretourneerd, zullen de in rekening gebrachte kosten worden teruggestort op de rekening van Koper, onder aftrek van een eventueel overeengekomen bedrag voor gebruik.
 4. Indien de Koper er niet in slaagt duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers e.d.) te retourneren, behoudt de verkoper zich het recht voor om de kosten van dat materiaal en eventuele verdere schade aan te rekenen aan de koper.
 5. Indien een waarborgsom in rekening wordt gebracht, zal deze worden terugbetaald nadat het betreffende materiaal in goede staat is geretourneerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

VIII VERVOER

 1. Het laden en verzenden moet op een efficiënte manier gebeuren.
 2. Indien de koper geen vervoermiddel heeft voorgeschreven, kiest de verkoper voor de meest gebruikelijke wijze van vervoer. De kosten van het vervoer worden aan de koper in rekening gebracht.
 3. Bij het inschakelen van een expediteur is verkoper slechts aansprakelijk voor schade die tot aan de overhandiging van de producten aan de expediteur is ontstaan.

IX KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefonisch aan de verkoper te worden gemeld. Doorslaggevend is het moment van ontvangst van de klacht door de verkoper. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te worden bevestigd. Klachten dienen vergezeld te worden met foto’s van het zichtbare gebrek van de betreffende partij. De koper of ontvanger van de producten dient de klacht ook bij aflevering op de betreffende vervoersdocumenten te noteren en te bevestigen dat het defect al reeds bestond op het moment van de levering van de producten.
 2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen onmiddellijk na ontdekking aan de verkoper te worden gemeld. Indien de klacht niet schriftelijk is ingediend, dient deze binnen 24 uur schriftelijk aan de verkoper te worden bevestigd.
 3. Een klacht dient in ieder het volgende te bevatten:
 4. een gedetailleerde en nauwkeurige omschrijving van het (de) gebrek(en); en
 5. een opsomming van alle andere feiten waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde producten en de door koper afgekeurde producten één en dezelfde zijn.
 6. De koper dient de verkoper in staat te stellen de gegrondheid van de klachten ter plaatse te onderzoeken, of te doen onderzoeken en/of de geleverde producten terug te nemen. De producten dienen in de originele verpakking te worden bewaard.
 7. Klachten met betrekking tot een deel van de geleverde producten geven de koper niet het recht om de gehele levering af te keuren.
 8. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd of de de factuur te hebben betaald. De verkoper is in dat geval niet langer verplicht tot het in behandeling nemen van een door de koper ingediende klacht.

X AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou lijden, tenzij en voor zover de koper kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de koper.
 2. Gebreken met betrekking tot eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die in het land van invoer van toepassing zijn, geven de koper geen recht op enige vrijwaring of ontbinding van de overeenkomst, tenzij en voor zover de koper deze eisen vooraf schriftelijk aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 3. De verkoper is nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de koper. Indien de verkoper desalniettemin schade dient te vergoeden, zal de aansprakelijkheid van de verkoper voor de door de koper geleden schade niet hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten waarop de vordering betrekking heeft.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de geleverde producten uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en zijn zij niet geschikt voor intern gebruik. De verkoper wijst erop dat de producten bij onjuist gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en/of dier. De koper dient deze waarschuwing door te geven aan zijn afnemers en vrijwaart de verkoper dan ook voor alle klachten van derden, waaronder eindgebruikers, ter zake van deze gevolgen.

XII EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Het eigendom van alle geleverde producten blijft bij de verkoper berusten totdat alle door de koper aan verkoper verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
 2. Het is de koper niet toegestaan de producten als garant te gebruiken of op een andere wijze tot waarborg te gebruiken, totdat betaling heeft plaatsgevonden. Indien derden op die producten beslag (willen) leggen of de koper daarvan willen ontdoen, is de koper verplicht de verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 3. De koper dient steeds op eerste verzoek van verkoper volledig mee te werken aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper. De koper is aansprakelijk voor alle kosten die verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee verband houdende handelingen moet maken, alsmede voor alle directe en indirecte schade die de verkoper hierdoor lijdt.
 4. In verband met de voor uitvoer bestemde producten, gelden vanaf het moment van aankomst in het land van bestemming, de wetten van het land van bestemming op de vermogensrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud. Vanaf dat moment gelden, indien toegestaan onder dat toepasselijke recht, naast het bepaalde in de punten 1 tot en met 3 hierboven, de volgende bepalingen:
 5. a) In geval van contractbreuk door de koper heeft de verkoper het recht om de geleverde producten en de betreffende verpakking en transportmiddelen onmiddellijk in ontvangst te nemen en naar eigen goeddunken af te voeren. Indien dit wettelijk is voorgeschreven, houdt dit eveneens de beëindiging in van de desbetreffende overeenkomst.
 6. b) De koper is gerechtigd de producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt hierbij alle aansprakelijkheden die hij bij het verkoop van deze goederen aan derden zou kunnen krijgen. De verkoper erkent deze overdracht en behoudt zich het recht voor deze schuldvorderingen te doen gelden zodra de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
 7. c) De koper mag de producten in het kader van zijn normale zakelijke activiteiten afhandelen, ongeacht of de producten al dan niet met andere producten worden vermengd die niet door de verkoper zijn geleverd. De verkoper wordt mede-eigenaar van de nieuwe goederen, in verhouding met de mate waarin de producten van verkoper deel uitmaken van die nieuwe goederen.
 8. d) Indien de verkoper wettelijk verplicht is een gedeelte van de overeengekomen borgstelling op verzoek af te geven (indien de borgstelling de waarde van eventuele openstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreft), dan zal hij dit doen zodra de koper hierom verzoekt en indien dit ook uit de boekhouding van verkoper blijkt.

XIII TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De koper kan vorderingen ter zake of voortvloeiend uit overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter in het gebied waar de verkoper is gevestigd. De verkoper kan dergelijke vorderingen voorleggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar de verkoper is gevestigd of aan de bevoegde rechter in het gebied waar de koper is gevestigd.

XIV SLOTBEPALING

 1. Op de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is ook het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd wordt geacht met enige dwingende bepaling van nationaal of internationaal recht, wordt dat onderdeel of die bepaling geacht niet te zijn overeengekomen en blijven deze algemene voorwaarden voor de betrokken partijen bindend. Partijen zullen alsdan handelen alsof zij, indien zij van de ongeldigheid van de bepaling op de hoogte waren geweest, een geldige bepaling zijn overeengekomen die overeenstemt met de bedoelingen van de ongeldige bepaling, dan wel een bepaling die deze bedoelingen het dichtst benadert.

Dit document is een vertaling. In geval van een geschil heeft de Engelse versie van deze algemene voorwaarden voorrang.

Juli 2019